امروز: دوشنبه 18 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس)دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 45 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 9561 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 257

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس )

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

چکیده.............................................. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه.......................................... 4

1-2- تعریف مسأله.................................... 6

1-3- اهمیت موضوع.................................... 9

1-4- دلایل انتخاب موضوع.............................. 13

1-5- اهداف تحقیق.................................... 15

1-5-1- هدف کلی ..................................... 15

1-5-2- اهداف اختصاصی................................ 15

1-6- محدوده های تحقیق............................... 15

1-6-1- محدوده موضوعی................................ 15

1-6-2- محدوده مکانی ................................ 16

1-6-2-1- سیمای کلی استان مازندران................... 16

1-6-2-2- سیمای کلی شهرستان تنکابن .................. 17

1-6-2-3- سیمای کلی شهرستان چالوس.................... 19

1-6-3- محدوده زمانی................................. 20

1-7- محدودیتهای تحقیق............................... 20

1-8- تعاریف عملیاتی................................. 21

فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی......... 23

2-1-1- مقدمه........................................ 23

2-1-2- مفهوم نیاز................................... 23

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

2-1-2-1- ویژگیهای نیازهای انسانی.................... 24

2-1-2-2- طبقه بندی نیازها........................... 25

2-1-3- مفهوم آموزش.................................. 26

2-1-3-1- طبقه بندی نظامهای آموزشی................... 27

2-1-3-2- نقش نظامهای آموزشی ........................ 28

2-1-3-3- اصول آموزش................................. 29

2-1-3-4- مزایا و فواید آموزش........................ 30

2-1-4- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی................... 30

2-1-4-1- اهداف آموزش ترویجی......................... 31

2-1-4-2- اصول آموزش ترویجی.......................... 31

2-1-4-3- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی....... 32

2-1-5- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی.................... 33

2-1-5-1- انواع نیاز آموزشی.......................... 34

2-1-5-2- اولویت بندی نیازهای آموزشی................. 35

2-1-6- نیاز سنجی.................................... 37

2-1-6-1- تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی.............. 38

2-1-6-2- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی    39

2-1-6-3- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی - ترویجی    40

2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 40

2-1-6-5- اهداف تعیین نیازهای آموزشی................. 42

2-1-6-6- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی..... 42

2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 43

2-1-6-8- مراحل تعیین نیازهای آموزشی................. 45

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

2-1-6-9- روشهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی....... 45

2-2- بخش دوم: کیوی فروت............................. 51

2-2-1- مقدمه........................................ 52

2-2-2- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان.................. 53

2-2-3- تولید جهانی کیوی............................. 54

2-2-4- صادرات جهانی کیوی............................ 57

2-2-5- سابقه و موقعیت کیوی در ایران................. 59

2-2-6- تولید کیوی در ایران.......................... 61

2-2-7- صادرات کیوی در ایران......................... 66

2-2-8- مشخصات گیاه شناسی کیوی....................... 67

2-2-8-1- تعداد کروموزومها .......................... 68

2-2-8-2- ریشه ها ................................... 68

2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها.......................... 69

2-2-8-4- برگها ..................................... 70

2-2-8-5- جوانه ها................................... 70

2-2-8-6- گلها....................................... 73

2-2-8-7- میوه و بذر................................. 78

2-2-9- واریته های معروف کیوی........................ 79

2-2-9-1- واریته های ماده ........................... 79

2-2-9-2- واریته های نر.............................. 80

2-2-10- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی...... 81

2-2-10-1- بارندگی .................................. 81

2-2-10-2- نور خورشید................................ 81

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

2-2-10-3- نیاز سرمایی .............................. 82

2-2-10-4- خاک ...................................... 82

2-2-11- روشهای مختلف تکثیر کیوی..................... 83

2-2-11-1- ازدیاد از طریق بذر........................ 83

2-2-11-2- ازدیاد از طریق قلمه....................... 84

2-2-11-3- ازدیاد از طریق پیوند...................... 84

2-2-11-4- ازدیاد از طریق کشت بافت................... 85

2-2-12- عملیات احداث باغ کیوی....................... 85

2-2-12-1- شرایط احداث باغ........................... 85

2-2-12-2- باد شکن .................................. 86

2-2-12-3- داربست و انواع آن......................... 87

2-2-13- عملیات کاشت کیوی............................ 90

2-2-13-1- آماده سازی خاک ........................... 90

2-2-13-2- کود دهی .................................. 90

2-2-13-3- طراحی کاشت درختان کیوی فروت .............. 91

2-2-13-4- انتقال نهالها به زمین اصلی................ 91

2-2-13-5- زمان انتقال نهالها ....................... 91

2-2-13-6- فواصل کاشت ............................... 92

2-2-14- عملیات داشت کیوی............................ 92

2-2-14-1- هدایت و مراقبت از نهالها.................. 92

2-2-14-2- آبیاری ................................... 92

2-2-14-3- هرس....................................... 93

2-2-14-4- تغذیه گیاه................................ 95

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

2-2-14-5- مبارزه با علفهای هرز..................... 96

2-2-15- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی................................................... 96

2-2-15-1- آفات ......................................... 96

2-2-15-2- بیماریها ..................................... 98

2-2-15-3- خسارات ناشی از عوامل طبیعی.................... 100

2-2-16- عملیات برداشت و انبار داری کیوی................. 100

2-2-16-1- برداشت کیوی................................... 100

2-2-16-2- انبارداری کیوی................................ 101

2-2-17- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی................... 102

2-2-17-1- ارزش غذایی کیوی فروت.......................... 102

2-2-17-2- فرآورده های کیوی فروت......................... 104

2-2-18- محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی........... 104

2-3- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران  107

2-3-1- کیویکاران ....................................... 107

2-3-2- لزوم اهمیت آموزش کیویکاران....................... 108

2-3-3- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی -  ترویجی کیویکاران. 108

2-4- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110

2-4-1- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان............. 110

2-4-2- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران............ 112

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.............................................. 122

3-2- نوع و روش تحقیق.................................... 122

3-3- جامعه آماری........................................ 122

3-4- جمعیت مورد مطالعه.................................. 123

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

3-5- تعیین حجم نمونه.................................... 123

3-6- روش نمونه گیری .................................... 124

3-7- روش جمع آوری اطلاعات................................ 124

3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات.............................. 124

3-9- روایی.............................................. 125

3-10- اعتبار علمی....................................... 125

3-11- ضریب آلفای کرنباخ................................. 126

3-12- متغیرهای تحقیق.................................... 126

3-13- فرضیات تحقیق...................................... 127

3-14- روشهای تجزیه و تحلیل آماری........................ 131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه.............................................. 135

4-2- آمار توصیفی........................................ 135

4-2-1- بخش اول: ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری     136

4-2-2- بخش دوم: نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران....... 147

4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی............ 192

4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی  195

4-3- آمار استنباطی...................................... 203

4-3-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن............... 203

4-3-2- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس................ 208

4-3-3- آزمون من وایت نی................................. 209

4-3-4- معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران................................ 212

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه .............................................. 219

5-2- نتیجه گیری......................................... 221

5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی................... 221

5-2-2- نتایج حاصل از یافته های تحلیلی................... 225

5-2-2-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن............. 225

5-2-2-2- نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته     229

5-2-2-3- نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته    230

5-3- پیشنهادات.......................................... 231

5-4- عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی.................... 233

فهرست منابع ............................................ 234

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (1-1): تولید محصول کیوی در سنوات مختلف و بر حسب تن در هکتار................................................... 8

جدول (2-1): ده کشور تولید کننده عمده کیوی در جهان... 55

جدول (2-2): مقدار و ارزش صادرات کیوی توسط ده کشور عمده صادرکننده در طی سالهای
 2000-1998.......................................... 58

جدول (2-3): آمار دهساله کیوی به تفکیک استان......... 62

جدول (2-4): نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1382- استان مازندران........................................... 65

جدول (2-5): ارزش غذایی کیوی در هر 100گرم از آن..... 103

جدول (2-6): سرمایه گذاری اولیه احداث یک باغ یک هکتاری کیوی تا قبل از مرحله باروری................................ 106

جدول (2-7): خلاصه تحقیقات انجام گرفته در باب نیازهای آموزشی- ترویجی............................................. 116

جدول (3-1): تعیین حجم نمونه بر اساس شهرستانهای مورد مطالعه   123

جدول (3-2): بررسی آمار مورد استفاده برای هر یک از فرضیه های تحقیق................................................... 133

جدول (4-1): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن   136

جدول (4-2): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تعداد افراد تحت تکفل........................................... 137

جدول (4-3): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصیلات................................................... 138

جدول (4-4): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس شغل اصلی 139

جدول (4-5): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه کیویکاری .......................................... 140

جدول (4-6): توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول کیوی افراد مورد مطالعه............................................. 141

جدول (4-7): توزیع فراوانی عملکرد سالیانه محصول کیوی افراد مورد مطالعه............................................. 142

جدول (4-8): توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس میزان درآمد سالانه از شغل کیویکاری.............................. 143

جدول (4-9): توزیع فراوانی نوع مالکیت افراد مورد مطالعه در خصوص کشت کیوی........................................... 145

جدول (4-10): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران در خصوص دسترسی به مناطق شهری......................................... 146

جدول (4-11): توزیع فراوانی دفعات شرکت افراد مورد مطالعه در دوره های آموزشی......................................... 147

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-12): توزیع فراوانی دلایل عدم شرکت برخی از افراد مورد مطالعه در دوره های
 آموزشی – ترویجی................................... 148

جدول (4-13): توزیع فراوانی برگزاری دوره های آموزشی کیویکاری از سال 1384 به بعد.................................... 149

جدول (4-14): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص مجموعه عوامل محیطی...................................... 150

جدول (4-15): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع بادشکنهای مورد استفاده در باغات کیوی    151

جدول (4-16): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بادشکنهای سازگار با منطقه............... 152

جدول (4-17): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از انواع داربستهای مورد استفاده در باغهای کیوی    153

جدول (4-18): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه نصب صحیح داربست ............... 154

جدول (4-19): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از طریقه صحیح هدایت شاخه ها بر روی سیم های داربست 155

جدول (4-20): اولویت بندی نیازهای آموزشی- ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات احداث باغ کیوی......................... 156

جدول (4-21): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت
واریته های مختلف کیوی.............................. 157

جدول (4-22): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت ارقام سازگار با منطقه................... 158

جدول (4-23): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت زمان مناسب برای تولید نهال کیوی......... 159

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-24): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت مکانهای مناسب جهت تهیه نهال کیوی........ 160

جدول (4-25): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه آماده کردن زمین جهت کاشت نهال کیوی   161

جدول (4-26): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان کاشت نهالها..................... 162

جدول (4-27): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با طریقه صحیح کاشت نهالها.............. 163

جدول (4-28): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات کاشت کیوی........................................ 164

جدول (4-29): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده..... 165

جدول (4-30): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نحوه, زمان و سیستم آبیاری مناسب..... 166

جدول (4-31): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با روشهای مبارزه و کنترل صحیح علفهای هرز 167

جدول (4-32): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص دانش لازم در
زمینه های چگونگی و زمان مناسب هرس.................. 168

جدول (4-33): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با انواع کودهای مورد نیاز کیوی و نحوه استفاده از آنها............................................... 169

جدول (4-34): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت بیماریهای رایج در درختان کیوی........... 170

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-35): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با بیماریهای کیوی........ 171

جدول (4-36): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی باعلائم بیماری در درختان کیوی........... 172

جدول (4-37): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت عوامل مؤثر در گسترش بیماری.............. 173

جدول (4-38): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات رایج در درختان کیوی................ 174

جدول (4-39): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از نحوه مبارزه با آفات کیوی............. 175

جدول (4-40): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات داشت کیوی........................................ 176

جدول (4-41): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از زمان مناسب برداشت کیوی............... 177

جدول (4-42): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت روشهای عمده برداشت محصول کیوی........... 178

جدول (4-43): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از عملیات و نحوه برداشت محصول کیوی...... 179

جدول (4-44): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با وسایل و ادوات برداشت کیوی........... 180

جدول (4-45): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با راههای جلوگیری از هدر رفتن محصول کیوی 181

جدول (4-46): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات برداشت کیوی...................................... 182

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-47): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آگاهی از رعایت اصول صحیح و مناسب انبارداری.... 183

جدول (4-48): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص شناخت آفات و بیماریهای انبارداری.............. 184

جدول (4-49): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با چگونگی تمیز کردن و درجه بندی محصول.. 185

جدول (4-50): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با نکات ضروری در هنگام انبارداری....... 186

جدول (4-51): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با زمان مناسب عرضه محصول............... 187

جدول (4-52): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با استاندارد کردن و درجه بندی کردن محصول 188

جدول (4-53): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص آشنایی با
حمل و نقل مناسب کیوی............................... 189

جدول (4-54): اولویت بندی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در خصوص عملیات انبارداری کیوی................................... 190

جدول (4-55): توزیع فراوانی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در مراحل احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداری.... 191

جدول (4-56): اولویت بندی تأثیر روشهای آموزشی- ترویجی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران................................ 192

جدول (4-57): اولویت بندی تأثیر عوامل اجتماعی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران........................... 193

جدول (4-58): اولویت بندی تأثیر عوامل اقتصادی در کاهش یا رفع نیازهای آموزشی کیویکاران........................... 194

جدول (4-59): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با کارکنان جهاد کشاورزی....................... 195

جدول (4-60): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با مروجان..................................... 196

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-61): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از کلاسهای آموزشی - ترویجی.................. 197

جدول (4-62): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از نشریات و مجلات آموزشی - ترویجی........... 198

جدول (4-63): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص مشاهده فعالیت سایر کیویکاران................................... 199

جدول (4-64): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی رادیو............................... 200

جدول (4-65): توزیع فراوانی نظرات کیویکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه های
آموزشی- ترویجی تلویزیون............................ 201

جدول (4-66): اولویت بندی میزان استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی در خصوص کشت کیوی.......................... 202

جدول (4-67): خلاصه نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد فرضیه های تحقیق.................................... 207

جدول (4-68): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع شغل اصلی   208

جدول (4-69): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر نوع مالکیت باغ کیوی............................................... 208

جدول (4-70): نتایج حاصل از آزمون من وایت نی در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر جنسیت........ 209

جدول (4-71): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر وضعیت تأهل 210

جدول (4-72): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات حمایتی........................... 210

فهرست جداول

عنوان                                                صفحه

جدول (4-73): نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در خصوص اختلاف میانگین میزان نیازهای آموزشی کیویکاران از نظر عضویت یا عدم عضویت در تعاونی.......................................... 211

جدول (4-74): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول................................................ 213

جدول (4-75): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم................................................ 213

جدول (4-76): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام سوم................................................ 214

جدول (4-77): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام چهارم.............................................. 215

جدول (4-78): ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام پنجم............................................... 216

جدول (4-79): خلاصه مراحل مختلف متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای آموزشی- ترویجی..................................... 217

فهرست نمودارها

عنوان                                                صفحه

نمودار (2-1): مفهوم نیاز آموزشی..................... 34

نمودار (2-2): فرآیند تعیین اولویت نیازهای آموزشی فراگیران و تبدیل آنها به برنامه های آموزشی.................... 37

فهرست اشکال

عنوان                                                صفحه

شکل (2-1): نمایی از باغ کیوی........................ 51

شکل (2-2): پرنده کیوی............................... 52

شکل (2-3): روش بستن ساقه جوان کیوی به قیم برای ایجاد تنه ای مستقیم............................................. 69

شکل (2-4): مرحله جوانه شکفتن درکیوی ................ 71

شکل (2-5): نمایان شدن کامل برگها.................... 72

شکل (2-6): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل روی شاخساره در رقم هایوارد .......................................... 72

شکل (2-7): باز شدن کامل خوشه برگها و نمایان شدن غنچه های گل در رقم نر توموری...................................... 72

شکل (2-8): گل نر کیوی .............................. 74

شکل (2-9): مقایسه اندازه گلهای نر و ماده کیوی....... 74

شکل (2-10): گل ماده کیوی............................ 75

شکل (2-11): کندوها در مکانهایی از باغ کیوی گذاشته می شوند که آفتاب صبحگاهی بر آنها بتابد........................ 76

شکل (2-12): نمایی از گرده افشانی گل ماده کیوی رقم هایوارد    76

شکل (2-13): برش عرضی میوه کیوی ..................... 78

شکل (2-14): بستن شاخساره های یکساله گلدهنده به سیم های داربست به منظور افزایش درصد گلدهی........................................ 88

شکل (2-15): باغ کیوی قبل از انجام هرس زمستانه....... 94

شکل (2-16): باغ کیوی بعد از انجام هرس زمستانه....... 94

فهرست نقشه ها

عنوان                                                صفحه

نقشه (1-1): استان مازندران به تفکیک شهرستان در سال 1375  16

نقشه (1-2): شهرستان تنکابن به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375  18

تقشه (1-3): شهرستان نوشهر به تفکیک بخش و دهستان در سال 1375   19

قیمت فایل فقط 24,200 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس ) , شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران ( شهرستانهای تنکابن و چالوس ) , شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر