امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران

کار آموزی آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی و بیمه

کار آموزی آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی و بیمهدسته: بیمه
بازدید: 22 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 46 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمركز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشكیل گردیده است

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول آشنایی با مكان كارآموزی                                     8

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی                                                           9

اداره كل تامین اجتماعی استان                                                                12

تعهدات وحمایتهای شعبه                                                                        13

تعهدات كوتاه مدت                                                                               13

تعهدات بلند مدت                                                                                  14

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد                                            15

رئیس شعبه                                                                                            16

معاونت                                                                                                16

واحد درآمد                                                               16

مشاوره                                                                                                                          17

واحد امور بیمه شدگان                                                                          17

واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی                                                                      17

واحد بازرسی                                                                                       17

واحد اجرائیات                                                                                     17

واحد حسابداری                                                                                   17

واحد امور اداری وخدمات                                                                    18

فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته كارآموزی              19

عنوان                                                                           صفحه

بانك تعهدات قانونی                                                                         20

بانك درآمد                                                                                     21

بانك كارگشایی                                                                               22

حقوق ودستمزد                                                                                23

محاسبه حقوق ومزایای كاركنان                                                        24   

محاسبه و واكاوی در مزایای كاركنان                                                25

كمك هزینه مسكن كاركنان                                                            25

بهره وری                                                                                        26

كارانه                                                                                             30

كارانه موقت                                                                                   34

نیم عشر اجرایی                                                                               36

كلیاتی از مزایا                                                                                 39

حق التضمین                                                                                   39

هزینه اولاد                                                                                     40

كمك هزینه عائله مند                                                                     40

اضافه كار                                                                                       40

فوق العاده ایام تعطیل                                                                      40

حكم كارگزینی                                                                             41

كسورات حقوق ومزایا                                                                    42

مالیات                                                                                            42

بیمه                                                                                               42

عنوان                                                                               صفحه

جریمه غیبت                                                                                       42

ثبت اسناد                                                                                           45

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج                    46

چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری                                            47

نرخ حق بیمه                                                                                      50

ملاك محاسبه حق بیمه                                                                       50

محاسبه حق بیمه بیمه شدگان                                                               51       

تكالیف،حقوق وارتباط اداری كارفرمایان با                                         سازمان تامین اجتماعی                                                                         51

مدارك لازم جهت تشكیل پرونده پیمانكاران                                        52

ارتباط اداری فیمابین كارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی                        55

فصل اول :

آشنایی با مكان كارآموزی

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمركز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشكیل گردیده است.

ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی  قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده كه به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.

اعضای این  شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،كارفرمایان و كارگران به شرح ذیل میباشند:

الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :

1-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشكی كه ریاست شورا را به عهده دارد.

2-وزیر كاروامور اجتماعی یا معاون وی.

3-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

4-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.

5-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

6-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.

7-وزیر تعاون یا نماینده وی.

ب:پنج نفر نمایندگی كارفرمایان.

ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .

سازمان دارای هیات مدیره می باشد كه از نظر ساختار تشكیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.

این هیات مركب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:

-رئیس هیات مدیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.

-دو نفر عضو اصلی هیات دیره كه به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.

-یك نفر عضو علی البدل هیات مدیره كه به ترتیب مذكور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.

اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :

1-پیشنهاد سیاست كلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.

2-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

3-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .

4-پیشنهاد و تشكیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.

5-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.

سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذیل می باشد:

الف:حوادث وبیماریها

ب:بارداری

ج:غرامت دستمزد

د:از كارافتادگی

ذ:بازنشستگی

و:مرگ

ومشمولین قانون از كمكهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.

مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده 4 عبارتند از:

1-   افرادی كه بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند.

2-                     صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3-   دریافت كنندگان مستمریهای بازنشستگی،از كارافتادگی و فوت.

انجام تعهدات ناشی از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.

ستاد مركزی سازمان :به عنوان یك تشكیلات هدایت كننده زیر مجموعه ها و شركتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی كلان،ایجاد هماهنگی،كنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.

ستاد مركزی سازمان دارای 7 معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :

1-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

2-معاونت فرهنگی واجتماعی

3-معاونت حقوقی وامور مجلس

4-معاونت امور استانها

5-مهاونت فنی ودرآمد

6-معاونت امور درمان

7-معاونت اداری ومالی

اداره كل تامین اجتماعی استان :

فرآیندی پویا از مجموعه منابع مالی،اداری و تخصصی تامین اجتماعی می باشد كه از یكسو به منظور معرفی سطح استان نظارت  بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تامین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود وجلب همكاری بیمه شدگان وكارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تامین اجتماعی كه سیاستها وبرنامه های كلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویصی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخور عملیات به ستاد مركزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید.در حال حاضر29 اداره كل تامین اجتماعی تحت نظارت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان ویا مقام مجاز از سوی ایشان واحدهای اجرایی تابعه را راهبری مینماید.

وظیفه این ستاد نظارت كارشناسی در سطح استان می باشد و به عنوان حلقه واسط بین ستاد مركزی و واحدهای اجرایی محسوب برنامه های اجرایی را اجرا می نماید.

یكی از واحدهای اجرایی در استان تهران سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 كرج است كه درسال 1380 افتتاح شد .این سازمان ابتدا در میدان مادر مستقر بود ولی در حال حاضر روبروی میدان عطار نقل مكان نموده است ودارای 52 نفر پرسنل است.

تعهدات وحمایتهای شعبه:

به طور كلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود :

الف:تعهدات كوتاه مدت

ب:تعهدات بلند مدت

الف:تعهدات كوتاه مدت

مجموعه حمایتهایی كه ازسوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:

1-حمایتهای درمانی(در موارد بیماری،بارداری،حوادث)

2-غرامت دستمزد ایام بیماری

3-غرامت دستمزد ایام بارداری

4-هزینه سفر و اقامت بیمارو همراه

5-پروتزواروتز(تامین هزینه وسایل كمك پزشكی)

6-غرامت نقص عضو مقطوع

7-كمك ازدواج

8-هزینه كفن و دفن

9-مقرری بیمه بیكاری

ب:تعهدات بلند مدت:

مجموعه حمایتهایی كه از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت می گیردبه شر ح زیر است:

1-                     مستمری بازنشستگی

2-                     مستمری از كار افتادگی كلی

3-                     مستمری از كار افتادگی جریی

4-                     مستمری بازماندگان

5-   مزایای نقدی،غیر نقدی و عیدی مستمری بگیران (كمك عائله      مندی كمك هزینه اولاد،عیدی)  

چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد:

1-   ریاست شعبه:هماهنگی وسازماندهی ومدیریت احدهای شعبه بر عهده رئیس شعبه میباشد.ایشان رابط اصلی بین شعبه با سازمان مركزی می باشد  به طور كلی هدایت كننده شعبه به سوی هدف عالیه خود است.

2-   معاونت :در صورتی كه رئیس به ماموریت یاجلسات اعزام شده باشددر غیابشان معاون كارهای اداره را عهده دار میشودو در صورت حضور ریئس نیز در كارها با او همكاری می نماید.

3-   مشاوره :برطرف كننده مشكلات همكاران سازمان و همچنین بیمه شدگان می باشدو همچنین نقطه نظرات بیمه شدگان رانسبت به عملكرد كاركنان شعبه جویا می شوند و به رئیس شعبه ارجاء می دهد.

4-   واحد درآمد :اهم وظایف این قسمت شامل :تشكیل پرونده مطالباتی حق بیمه هر یك از كارگاهها ،دریافت اظهارنامه ،لیست بیمه شدگان ومستندات واریز حق بیمه به حساب سازمان ورسیدگی به حسابهای كارفرمایان می باشد.به این صورت كه متصدیان شاغل در این قسمت جهت هر یك از كارفرمایان پرونده های مطالباتی جداگانه تحت عنوان پرونده درآمد داشته وكلیه اطلاعات مربوط اعم از تعداد بیمه شدگان ،نرخ حق بیمه،حق بیمه وصولی وبدهی این كارگاهها در این پرونده ضبط ونگهداری می شود وضنا این قسمت دارای یك زیر بخش به عنوان باجه درمافت بوده و اظهار نامه های بیمه ای را از كارفرمایان دریافت وضمن رسیدگی وبررسی لیست،فیش،چك،یا حواله مربوطه به پرداخت حق بیمه اطلاعات مذكور را به سایر واحدهای ذیربط از جمله مطالبات ،حساتهای انفرادی ونامنویسی،مالی،امور بیمه شدگان منتقل می نماید.

5-   واحد امور بیمه شدگان:انجام كلیه تعهدات كوتاه مدت و بلند مدت از اهم وظایف این قسمت می باشد.متصدیان شاغل در این قسمت با توجه به پرونده اختصاصی بیمه شده تحت عنوان پرونده بیمه ای نسبت به مشمول نمودن افراد جهت انواع كمكها اقدام می نماید.

6-   واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی:وظیفه مربوط به  ضبط وحفظ ونگهداری سابقه بیمه شدگان وهمچنین جمع بندی ومرتب كردن وارائه گزارش های مختلف به عهده این واحد می باشد.لذا،صدور و تمدید وتجدید وتامین اعتبار دفتر چه های درمانی باتوجه به سوابق بیمه شدگان نیز از وظایف این واحد است.

7-   واحد بازرسی:انجام امور مربوط به بازرسی از كارگاههای تحت پوشش سازمان وشناسایی بیمه شدگان وكارگاههای تحت پوشش و همچنین توجیه كارفرمایان و بیمه شدگان نسبت به قانون تامین اجتماعی را بعهده دارد.

8-   واحد اجرائیات:وظیفه اصلی این قسمت همانگونه كه از نامش معلوم است صدوراجرائیه های مختلف در صورت عدم پرداخت حق بیمه به آنان در مهلت مقرر حق بینه راپرداخت می نماید ویااعتراض داشته و در صورت عدم پرداخت،اخطاریه علیه آنها صادر می گردد .پیگیری وصول حق بیمه بعد از مراحل اخطاریه (در صورت عدم وصول حق بیمه)به واحد اجرائیات محول شده است.

9-   واحد حسابداری:وظیفه این قسمت رسیدگی به حسایهای هزینه اداری،پرسنلی،تعهدات قانونی،درآمدو ارسال گزارشهای لازمه می باشد.در خصوص حسابهای مربوط به درآمد وحدها ملزم می باشند هر ده روز،مانده این حساب را به مركز ارسال نمایند.ضمنا این حساب غیر قابل برداشت می باشد.در مورد حسابهای دیگر نیز واحد حسابداری ملزم است ضمن تهیه گزارش پرداخت نسبت به تقاضای وجه اقدام نماید.

    10 - واحد امور اداری وخدمات:بررسی و رسیدگی به امور اداری و پرسنلی وخدماتی                           

ورفاهی كاركنان رابعهده دارد.مسائل ومشكلات شغلی كاركنان از جمله استخدام و جذب ،بكارگیری،احكام حقوقی،گروههای شغلی و غیره از وظایف این قسمت بوده وضمنا بررسی حضور كاركنان از نظر فیزیكی به عهده این قسمت است.

فصل دوم

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته كارآموزی

در این فصل میخواهیم با بخش حسابداری این شعبه بیشتر آشنا شویم.

واحد حسابداری مسئولیت محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان ،صدور چك بابت تعهدات قانونی،ثبت درآمدهای شعبه ،ثبت صندوق كارگشایی و به طوركلی ثبت اسناد وارسال مانده حساب درآمد هر ده روز ومانده سایر حسابها درپایان دوره مالی یك ساله به مركز راداردكه به آنهامی پردازیم .

اگر بخواهیم كارهایی كه این واحد انجام میدهد را به صورت چارت در آوریم بدین صورت است :

بانك تعهدات قانونی:

بیمه شدگانی كه حمایت های درمانی(بیماری،بارداری،حوادث)،غرامت دستمزدایام بیماری،غرامت دستمزد ایام بارداری،پروتز،كمك ازدواج،هزینه كفن ودفن و...ومستمری بگیرانی كه عیدی میخواهند دریافت نمایندپس از مراجعه به واحدهای مربوطه سند پرداخت كمكهای قانونی را دریافت میكنند و به واحد حسابداری مراجعه می كنند.این واحد نیز پس از كنترل این سند از تكمیل امضاءهای آن اطمینان حاصل می نماید ومبلغ چك آنرا صادر میكندورئیس حسابداری ورئیس شعبه یا معاون او آنرا امضاءمینمایند.وچك را به آنها تحویل میدهندوسند این پرداخت ها را به بانك تعهدات قانونی ثبت می كنند.در پایان هر ماه پس از ثبتكارتهای بانك مربوط به چكهای پرداخت شده مغایرت گیری شده و گزارش پرداخت مربوط به آن اه گرفته شده و به اداره كل ارسال میگردد.

برای ثبت هزینه های فوق الذكر در ستون بدهكارو چك صادره (مبلغ سند)در بستانكار ثبت می شود.

به عنوان مثال غرامت دستمزد به این صورت ثبت می شود:

غرامت دستمزد                         ××

          جاری 1600بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز              ××

بابت چكهای صادره تعهدات قانونی

بانك درآمد

حق بیمه ای كه بیمه شدگان ماهیانه طی لیست به تامین اجتماعی پرداخت میكنند از طریق بانك طی صورت حساب روزانه به شعبه ارسال می گردد.این كارت بانك ها در سیستم بانك درآمد ثبت می شود.گزارش مغایرت در پایان هر ماه به مسئول ثبت اسناد مالی داده می شود.برخی درآمدهای بیمه به صورت چك می باشد كه تا موقع وصول چك آنهارا به حساب چكهای در جریان وصول می بریم.

جاری 1500بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز          ××

چكهای در جریان وصول                                              ××

                                                         درآمد                                    ××            

 بابت درآمدهای نقدی وغیرنقدی ...ماه       

هنگامی كه چكها وصول می شود

جاری 1500بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز   ××

                                                                    چكهای در جریان وصول ××                    بابت وصول چكهای در جریان درآمد 

بانك كارگشایی

تمامی مدارك مربوط به وامها پس ازاینكه در كمیته وام كه اعضای آن كمیته شامل (رئیس شعبه،مسئول مالی،مسئول امور اداری)میباشدمطرح و دو برابر مانده حق اشتراك هرفرد به عنوان مبلغ وام تعیین و به شخص داده می شود در سیستم بانك كارگشایی ثبت میشود.وثبت حسابداری این وامها در پایان هر ماه در سیستم ثبت مالی انجا م میشود.حق اشتراك صندوق كارگشایی 8%حقوق و مزایای ماهانه است كه 4%آنسهم كارمندو4%آن سهم سازمان است .

به عنوان مثال جمه حقوق ومزایای یك كارمند1060000می باشد .حق اشتراك وی:

سهم كارمند                                                     42400 = 4% ×1060000

سهم سازمان                                                        42400= 4%×1060000                   

كه ثبت حسابداری آن بدین شرح است:

حق اشتراك صندوق كارگشایی                              ××

بابت 8%حق اشتراك...ماه   

                       جاری1700بانك رفاه كارگران شهدای دانش آموز                       ××

         پرداخت در وجه جاری1800

ثبت پرداخت وام به كاركنان:

حساب كارمند                    ××

بابت دریافت وام كارگشایی

         جاری1800بانك رفاه كارگران شهدای دانش آموز           ××

         بابت پرداخت وام به كاركنان

                      5/1%بیمه                                                                          ××

                        بابت وام كارگشایی كاركنان

                      5/0%كارمزد                                                                     ××

                         بابت كارمزد وام كارگشایی

هنگام پرداخت قسطهای كاركنان و نیز در صورت تاخیر ثبت جریمه آن بدین صورت است:

جاری 1800بانك رفاه كارگران شهدای دانش آموز          ××

بابت ارسال اقساط كارگشایی...ماه

جریمه غیبت                                                                    ××

بابت ارسال جریمه غیبت

                      جاری1700بانك رفاه كارگران شهدای دانش آموز          ××

             پرداخت در وجه جاری1800

حقوق ودستمزد

مسئول مربوط به این كار تمامی احكام كاركنان را اعم از ماموریتها،گروه شغلی،وسایر فوق العاده ها ونیزكسورات مربوطه مثل وامهای سازمان رادر سیستم  تحت عنوان هر شخص ثبت كرده ودر پایان هر ماه تغییرات حقوقی انجام شده وفیش مربوط به همكاران داده می شود.اگر مزایایی مانند كارانه،بهره وری،نیم عشرو...نیز بخواهند پرداخت كنند اسامی كاركنان از طریق واحد امور اداری تایید شده و به واحد حسابداری ارجاع شده و این واحد پس از محاسبه این مزایا صورت آنرا به بانك ارسال وفیش آن به كاركنان داده می شود.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی , واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی , بانک تعهدات قانونی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر